Sapoen: Afbouw schuld en gefaseerde hervormingen
24 Feb, 02:46
foto
Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie).


"De kritische internationale downgrading van onze kredietwaardigheid door zowel Fitch als Moody's is weliswaar zorgwekkend, maar typerend voor een grondstofrijk land als Suriname dat na een rust-periode omhoog moet klauteren naar stabilisatie en duurzame groei. De enorme schuldenlast van ruim SRD 2,1 miljard jaarlijks die voor een groot deel hiertoe bijdraagt, zal versneld moeten worden afgebouwd, willen wij onze kredietwaardigheid opvijzelen in de komende drie jaar." Dit zegt Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie) naar aanleiding van de beoordeling van Moody's en Fitch.

Een schuldratio van meer dan 80% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is onaanvaardbaar hoog, gelet op de kwetsbare eenzijdige economie, stelt Sapoen. "Ik denk dat het Bureau voor de Staatsschuld nu meer dan ooit versterkt moet worden en zich meer moet bezighouden met zijn managementfunctie naast de administratieve taak als het bijhouden van de schuldregisters en het publiceren van statistieken en beschouwingen over onze staatsschuld. Kijken we verder naar de Wet op de Staatsschuld zelf, dan zal deze ook gewijzigd moeten worden omdat de wet geen expliciete bepalingen heeft met betrekking tot een kosten en baten analyse bij het aangaan van leningen, de aanwending daarvan en de terugbetalingscapaciteit."

Aan de andere kant denkt Sapoen dat de beoordeling voorbij is gegaan aan enkele fundamentele zaken die de regering in het kader van een gezonde herstructurering van de economie heeft ondernomen. In de eerste plaats is de non-monetaire financieringscommitment een heel sterk uitgangspunt, terwijl na meer dan 30 jaren nu eindelijk het Spaar- en Stabilisatiefonds is ingesteld dat als instrument dient bij extreem lage en hoge grondstofprijzen. De regering heeft ook de pijnlijke maar noodzakelijke afbouw van de dure stroom en watersubsidies ingezet, voert de politicus aan.

"We merken dat de fiscale hervormingen bij Financiën langzaam vorderen en dat de structuur van onze importen geleidelijk aan verandert als gevolg van de schaarse deviezen. We gaan uit van 0,5 % economische groei voor 2018 tegen een min of meer stabiele jaarinflatie van 22%, hetgeen hoopgevend is, ook tegen de achtergrond van de aantrekkende olie en goudprijzen. De stabiele outlook van Fitch voor Suriname is dan ook begrijpelijk en te verklaren," meent Sapoen.

Het is volgens het Assembleelid belangrijk "dat we ons niet laten opjagen door landen of internationale instituten, maar de gewenste hervormingen in alle rust en gefaseerd doorvoeren. We hebben een kleine samenleving en een heel fragiele economie en hebben geen enkele baat bij drastische hervormingen die grote schokken teweegbrengen. Nog belangrijker is dat de regering deze in alle transparantie onderneemt en met zoveel mogelijk draagvlak van alle sociale partners uitvoert."