Definitie, Begrip en Opinie
05 Dec, 09:15
foto


Het is december en natuurlijk wordt er weer een heleboel aandacht besteed aan het 8 decemberstrafproces. Dat gebeurt feitelijk het hele jaar door, zeker na elke rechtszitting in deze zaak, maar het krijgt om begrijpelijke redenen een extra dimensie in deze maand. Echter moet ik steeds weer ervaren dat zelfs hoog ontwikkelde personen steeds zaken in hun eigen woorden omschrijven of proberen te verklaren en daarbij bewust of onbewust een eigen waarde geven aan bepaalde kernwoorden van hun relaas. En dat vooral wanneer men aandacht besteed aan de juridische kant van het geheel.

Nu zou je zo’n persoon niet geheel kwalijk kunnen nemen wanneer die geen juridische achtergrond heeft. Een econoom is geen jurist en zou dat niet moeten pretenderen te zijn. Een politieambtenaar is geen elektricien en kan geen goedkeuring geven aan uw elektrische installatie. Het is dus zaak dat eenieder die zich vooral publiekelijk over een bepaalde materie wil uitlaten zich bewust is van zijn/haar kennis op dat gebied. In het ander geval moet elke meester (in de rechten) zich er ook van bewust zijn dat hun leerlingen (elke goede rechtenstudent) steeds letten op hetgeen zij openbaren en dat toetsen aan wat hun wel of (nog) niet geleerd is.

Een opinie kan makkelijk omschreven worden als jouw mening of oordeel. Duidelijker omschreven is dat een al dan niet op ware feiten gebaseerd subjectief (=persoonlijk) oordeel van een individu (encyclo.nl). Met een opinie kan men dus elke kant op. Wanneer men eenmaal een sterke mening of oordeel heeft over een bepaalde zaak, zal het moeilijk zijn om zo’n persoon van gedachten te doen veranderen. Men is dan gauw geneigd te gaan discussiëren over wat nu wel of niet waar is, zonder over alle feiten te beschikken.

Een begrip is een eenheid van denken, een in de geest gevormd beeld van een zaak door het verstandelijk combineren van de kenmerken van die zaak. Een eenheid van denken geeft aan dat men dus ergens consensus heeft bereikt over de kenmerken van die bepaalde zaak en dat het dus om een algemeen aanvaarde voorstelling gaat . Een bepaalde groep zou wel een eigen beeld kunnen vormen van de zaak en aan een bepaald begrip een eigen waarde kunnen geven.

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip zodat het niet met een ander verward kan worden. Men kan aan een definitie dus geen eigen waarde hechten teneinde de opinie van een ander te beïnvloeden. Althans, niet als men men op een eerlijke manier zo’n discussie zou willen aangaan.
Binnen de rechtspraak is het geschreven recht de grootste bron waaruit een rechter kan putten om tot oordeel van een zaak te komen. Het is aan de juristen aan beide zijden van de tafel gelegen om met feiten en goed onderbouwde argumenten hun zaak te bepleiten. Elk punt dat zij aanhalen zou door de rechter onderzocht moeten kunnen worden. En voor zover de lagere rechter op basis van zijn of haar eigen oordeel tot een vonnis komt, kan dit vonnis worden voorgelegd aan een hogere instantie. Die zal dan weer onderzoeken op basis waarvan de lagere rechter tot het vonnis is gekomen en als het juist is. In bepaalde gevallen kan men dan weer in beroep kunnen gaan bij een ander Hof, zij het internationaal. Uiteindelijk komt men tot een uitspraak dat bindend is voor een ieder, als men het er nu mee eens is of niet.

Door een eigen waarde te geven aan een bepaalde zaak kan een persoon makkelijk bestempeld worden als martelaar. Net zo goed als dader of moordenaar. Zonder dat men acht slaat op het feit dat het definities betreft die geen eigen interpretatie toestaan. In de pers zijn er velen die stellen dat zij geloof hebben in onze rechtstaat en democratie. Als je werkelijk rechtvaardig bent zal dat moeten betekenen dat je ook let op hetgeen je zegt of schrijft en geen eigen betekenis geeft aan een duidelijk omschreven zaak en in sommige gevallen wacht tot er een oordeel van de rechter is. Onze grondwet regelt ons recht op vrije meningsuiting maar men vergeet vaak dat ook daaraan beperkingen zijn opgelegd. Ook in internationale verdragen zoals het Bupo verdrag waar men zich zo vaak op beroept.

Wij beschuldigen onze politici vaak van het uitspreken van hele leugens en halve waarheden en worden 'boos' wanneer onze president tegen anderen zegt om 'te gaan dokken'. Maar wie heeft tegen een vriend, familielid, kennis of anderen nooit hetzelfde gezegd. Of om te gaan slapen, om weg te gaan, om z’n mond te houden of anders zelfs naar z’n moeder gestuurd. Wat zegt de bijbel over fouten en de eerste steen? Wij willen allen een beter Suriname. Wel nu, gerechtigheid en rechtvaardigheid begint bij elk individu zelf. Wanneer emoties de overhand nemen komt er niets goeds uit de bus, de vele geweldsdelicten de afgelopen tijd zijn daar het bewijs van. Het beste is om in zo’n geval pas op de plaats te maken, je eventueel te onthouden van verder commentaar of om zelfs weg te lopen. Een andere oplossing is om hulp in te roepen van een derde die op een nuchtere manier de zaak kan benaderen om tot een oplossing te komen. Hij/zij kan hetgeen je hebt te zeggen dan ook vaak beter verwoorden.

Regillio Post