De leugen van Belfort
09 Nov 2017, 08:21
foto


Het is voor mij geen novum dat het geachte DNA-lid Edward Belfort, meester in de rechten, gewezen minister van Justitie en Politie geen wetten weet te lezen. Via DNA TV de schreeuwende Belfort volgende, kwam ik tot de conclusie dat dhr Jagernath Lachmon gelijk had toen hij zei dat niet elke meester in de rechten, het recht daadwerkelijk meester is. Edward Belfort vindt namelijk het volgende (Starnieuws 8 november 2017).

...Hij vindt dat de president zijn functie moet neerleggen op basis van artikel 98 d. Daarin staat dat indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de President wordt ingesteld de vicepresident waarneemt. Nu de auditeur-militair 20 jaar celstraf heeft geëist tegen Bouterse, moet de vicepresident overnemen.'

Een gewezen minister van justitie en politie, met een meester titel, moet toch minstens weten waarover artikel 140 van de grondwet gaat. Zeker als hij in het hoogste college van Staat betaald door onze belastinggelden, zijn zegje doet. Maar dat schijnt dus duidelijk niet het geval te zijn.
Indien we de lijn van Belfort zouden doortrekken over de toepassing van artikel 140 van de grondwet die nader is uitgewerkt bij wet (omdat het om een organieke wet gaat) namelijk de wet op de in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers, dan zou dhr Bouterse niet eens vervolgd kunnen worden dan na voorafgaande goedkeuring (in staat van beschuldigingstelling) door De Nationale Assemblee.

Artikel 140 van de grondwet gaat over de vervolging van politieke ambtsdragers voor strafbare feiten gepleegd in de uitoefening van hun ambt en stelt in tegenstelling tot hetgeen Belfort beweert het volgende:
'Politieke ambtsdragers staan wegens misdrijven, in die betrekking gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor het Hof van Justitie. De vervolging wordt ingesteld door de Procureur-Generaal, nadat betrokkene door De Nationale Assemblee in staat van beschuldiging is gesteld op een nader bij wet te bepalen wijze. De wet kan bepalen dat Leden van Hoge Colleges van Staat en andere ambtenaren wegens ambtsmisdrijven voor het Hof van Justitie terecht staan.'
Ter uitvoering van artikel 140 van de grondwet is in 2001 (wet van 18 oktober 2001) door DNA goedgekeurd de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers. (SB 2001 No 72).
Die wet bepaalt in tegenstelling tot hetgeen belfort beweert, het volgende:

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de President: de President van de Republiek Suriuname;
b. de Procureur-Generaal: de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname;
c. politieke ambtsdragers:
1. De President van de Republiek Suriname;
2. de Vice-President van de Republiek Suriname;
3. de Ministers;
4. de Onderministers;
5. personen, die ingevolge of krachtens de wet betreffende uitgeschreven verkiezingen lid zijn van volksvertegenwoordigende lichamen, als bij of krachtens de Grondwet ingesteld;

d. gewezen politieke ambtsdragers: personen, die de onder 1 tot en met 5 van de in sub c vermelde ambten of functies hebben bekleed.

Hiermee is duidelijk gemaakt wie onder de noemer politieke ambtsdragers vallen. De verschillende ambtsdragers uit de jaren 80 vallen niet onder de werking van deze wet aangezien de wet onder art 1 sub c het heeft over president, vicepresident, ministers en onderministers en personen die krachtens verkiezingen zijn gekozen. Het is dus meer dan evident dat art 140 niet van toepassing is op dhr Bouterse aangezien hij geen van die functies bekleedde in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Het moet dan zeker voor een jurist en een gewezen minister van Justitie en Politie geen moeilijke klus dan de rekensommen van het derde leerjaar van de lagere school namelijk het optellen van 1+ 1 zijn om tot de evidente conclusie te komen dat artikel 98 d van de Grondwet dat verwijst naar artikel 140 van de Grondwet absoluut niet van toepassing is op de huidige president.

Het is jammer dat ik het DNA-lid Edward Belfort voor de zoveelste keer betrap op een zeer leugenachtige uitleg van onze grondwet en andere wetten. Hiermee wordt er alleen maar getracht op schaamteloze wijze stemming te maken ten koste van het volk.

Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

Monday 10 December
Sunday 09 December
Saturday 08 December