Motie oppositie 'ombuiging beleid' sneuvelt
08 Nov 2017, 04:15
foto
De motie ingediend door de oppositiepartijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS wordt verworpen. (Foto: Raoul Lith)


De motie van de fracties van de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS om het beleid om te buigen, is dinsdag verworpen met 23 stemmen tegen en 16 vóór. De moties worden niet meer voorgelezen. De indieners hebben ook geen gebruik gemaakt van de stemmotivering om uit te leggen aan de samenleving waarom de motie is ingediend. De motie had te maken met de algemene politieke beschouwingen, waarbij de jaarrede van de president over het beleid van 2018 wordt besproken. De coalitie heeft geen woord vuil gemaakt aan de motie.

De motie van de oppositionele partijen:

Gelezen:
- de Regeringverklaring, “een welzijnssamenleving door duurzame economische groei”;
- de door de waarnemend President van de Republiek Suriname gepresenteerde jaarrede, d.d. 29 september 2017;
- de door de Regering ingediende begroting voor het dienstjaar 2018;

gehoord,
De inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,

overwegende,
- dat het volk mandaat heeft verleend aan de regering om de belangen van het volk te dienen en met name die te beschermen tegen verval van de leefbaarheid in de samenleving;
- dat de Grondwet van de Republiek Suriname uitdrukkelijk stelt dat de sociale doelstellingen van de Staat gericht zijn op het garanderen van een politiekvoering, die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving die gebaseerd zijn op sociale rechtvaardigheid;
- dat de Grondwet verder ook stelt dat de wet i.c. het nationaal ontwikkelingsplan dat door besparingen en een juiste bestemming van de nodige financiële middelen, de investeringen in de productieve sector worden bevorderd;
- dat de President in de jaarrede stelt dat hij er alles aan zal doen om de realisatiegraad van het Ontwikkelingsplan significant te verhogen;
- dat echter de jaarrede meer een politiek van verbale acrobatiek met glanzende beloften inhoudt buiten de politieke realiteit, waarmee de realisatie van aangegeven grondwettelijke vereisten voor de beleidsvoering voor het bereiken van aangegeven doelen, niet kunnen worden gerealiseerd;
- dat met 10-duizenden voedselpakketten, financiële bijdragen aan sociaal zwakkeren en sociale beschermingsprogramma’s, hoe goed die ook bedoeld zijn, niet tot duurzaam beleid en ontwikkeling zullen leiden;
- dat in 2018 de rente en aflossingen van de bestaande leningen SRD 2.1 miljard bedragen, hetgeen de ontwikkelingskansen voor het land en volk vermindert;
- dat voor 2018 zal geleend worden ca. SRD 1.6 miljard, hetgeen aangeeft dat de regering doorgaat met het voeren van een onverantwoord meer-uitgeven-dan-verdienen beleid;
- dat het financieel beleid ook in 2018 zodanig is ontwikkeld dat het geen garantie biedt voor directe investeringen in de productiesector;
- dat het voorgestane beleid niet zal leiden tot vergroting van onze verdiencapaciteit, de duurzame vergroting van de werkgelegenheid en de productie voor de exporten maar de armoede zal verergeren met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

Besluit:
De regering op te roepen:
a. om het beleid drastisch om te buigen en een beleid te voeren overeenkomstig de verdiensten van het land, een beleid van “ de tering naar nering zetten” ;
b. dringende beleidsmaatregelen op te nemen in de begrotingen voor het dienstjaar 2018 gericht op de vergroting van onze directe verdiencapaciteit, eveneens voor de veiligheid van het volk, en in dat kader intensief met de functionele groepen hier te lande overleg te voeren over deze beleidsombuiging;
c. het leningenbeleid af te bouwen en dat te richten slechts op de creatie van werkgelegenheid en productie conform de Grondwet ter duurzame bestrijding van armoede;
d. af te zien van verdere maatregelen die lasten verzwaringen en meer armoede voor het volk betekenen.

De motie is ingediend door VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi en is ondertekend door Asiskumar Gajadien. Dew Sharman. Jitendra Kalloe, Djoties Jaggernath, Krishnakoemarie Mathoera, Sheilendra Girjasing (allen VHP), Marinus Bee, Diana Pokie, Edward Belfort (ABOP), Paul Somohardjo, Ingrid Karta-Bink William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Patricia Etnel (NPS)