Financiën verwacht 0,5% economische groei in 2018
25 Sep, 00:57
foto


Het ministerie van Financiën verwacht dat een reële economische groei voor het komende jaar 0,5% zal zijn. De gemiddelde jaarinflatie wordt geprojecteerd op 22%. Deze projecties zijn gedaan binnen het planningsinstrument dat Financiën hanteert voor het medium termijn overheidsfinanciën raamwerk (MTFF). In de MTFF projecties van de daarop volgende jaren nemen de economische groei en het per capita inkomen toe, terwijl de inflatie laag blijft en de schuldenpositie afneemt. Dit stelt het ministerie van Financiën in de begroting 2018 die vrijdag door president Desi Bouterse ingediend zal worden aan De Nationale Assemblee. Starnieuws heeft de hand kunnen leggen op de conceptbegroting.

Verwachtingen voor de overheidsfinanciën in 2018 zijn hogere inkomsten uit zowel de mijnbouw- als niet-mijnbouwsectoren, een verschuiving van object (of algemene) naar subject (of specifieke) subsidies, en hogere kapitaalsuitgaven. In het begrotingsjaar 2018 zal Financiën blijven waken over de bestendigheid van de openbare financiën. Toegezien zal worden op een beheersbaar en geprioriteerd uitgavenbeleid in alle gelederen van de overheid. De inkomstenzijde wordt structureel verbeterd aan de hand van de invoering van het belasting op toegevoegde waarde stelsel (BTW) en een hogere efficiëntie van inning van staatsinkomsten.

Financiën verwacht dat de invoering van de BTW, algemene verbruiksbelasting (omzetbelasting) die het verbruik van goederen en diensten door de consument belast, komend jaar SRD 394.126.000 zal opleveren. Met de invoering van de BTW komt er volgens Financiën een vereenvoudiging en betere controle van het indirecte belastingsysteem. Daarnaast zal bij de invoering van de BTW een heffing over de toegevoegde waarde verspreid over de verschillende schakels van het productie- en distributieproces plaatsvinden, in plaats van een eenmalige heffing. Doordat er meerdere momenten zijn waarop de belasting wordt geïnd, leidt dit tot een verbetering van het proces van de inning, meent het ministerie. "Wat aan inkomsten wordt gederfd in één schakel wordt uiteindelijk in een volgende schakel geïnd. Het systeem zal een verbetering van de indirecte belastingadministratie opleveren en is veel transparanter."

Rij- en voertuigenbelasting
Rij- en voertuigenbelasting wordt in 2018 eveneens opnieuw ingevoerd. De regering heeft ervoor gekozen om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 1956 (G.B. 1956 no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2000 no. 121) geheel te vervangen en een geheel nieuwe wet te concipiëren die aansluit op de huidige situatie.

In de nieuwe wet zijn de verschillende categorieën verruimd en is de procedure voor bezwaar geïntroduceerd. Voorts is deze belasting, internationaal gangbaar en wordt in vele landen geheven mede vanwege het rechtvaardig karakter hiervan, stelt Financiën. Alle gebruikers van de weg, tenzij de wet anders bepaalt, betalen deze belasting. Het dagelijks gebruik van de wegen door bestuurders van voertuigen zorgt voor achteruitgang en beschadiging van deze wegen. Het rechtvaardige ligt erin dat hoe zwaarder het voertuig, hoe hoger het tarief zal zijn. Voor 2018 is de projectie SRD 102.974.000.