De journalistenvereniging gegijzeld en in coma geraakt
10 Aug, 05:38
foto


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is in een coma geraakt en wordt in gijzeling genomen door haar eigen statuten, overige bepalingen en personen. Dit zal gedocumenteerd onderbouwd worden met verwijzingen naar de statuten en het huishoudelijk reglement. Er is ook sprake van schending van de gedragsnormen die de SVJ voor zichzelf heeft opgesteld, maar dit zal intern besproken moeten worden. Het bestuur van de SVJ zal goed bij zichzelf te rade moeten gaan en de vraag stellen: 'Heb ik wel voldaan aan de verwachtingen?'

Het onderstaande kan gesteld worden:
- Het SVJ-bestuur is niet (meer) legitiem
- Het huishoudelijk reglement is geschonden
- De statuten zijn niet nageleefd

Het bestuur van de SVJ is niet (meer) legitiem
Afgelopen zondag, 6 augustus, is het precies zes jaren geleden dat Wilfred Leeuwin tot voorzitter van de SVJ werd gekozen. Als bestuursleden werden ook Edward Troon, Louis Alfaisie, Afra Accord en Clifton Saridjan geïnstalleerd. Dit is conform artikel 14 van de statuten die stellen dat het bestuur van de vereniging de dagelijkse leiding van de SVJ heeft en bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Alfaisie, Accord en Saridjan kunnen op basis van artikel 14 lid 3 van het huishoudelijk reglement niet meer tot bestuursleden gerekend worden. In de algemene bepalingen wordt nadrukkelijk gesteld dat bestuursfuncties of het lidmaatschap van politieke partijen of participatie in staatsorganen niet verenigbaar zijn met een bestuursfunctie van de SVJ. De personen Saridjan en Alfaisie hebben publiekelijk kenbaar gemaakt dat zij uit de actieve journalistiek stappen. Ook overige bestuursleden, op de voorzitter na, zijn niet meer actief. Het bestuur van de SVJ bestaat nu dus slechts uit de voorzitter en dit is in strijd met de statuten. Voorts heeft het bestuur zijn termijn overschreden omdat er geen algemene ledenvergadering is belegd om de huidige zittingstermijn van zes jaren te bekrachtigen. Door het huidige bestuur is er ook geen enkel praktisch signaal gegeven dat handelt over de voorbereiding van bestuursverkiezingen.

Het huishoudelijk reglement is geschonden
In feite zou bijna het gehele huishoudelijk reglement hier geplaatst moeten worden om aan te geven welke artikelen zijn geschonden, maar ik beperk mij tot slechts enkele aspecten.

1- Juist vanwege het incomplete, en naar mijn inziens niet legitiem bestuur van de SVJ, kunnen op basis van artikel 2 lid 1 geen nieuwe leden toegelaten worden. Aanvragers moeten zich tot de secretaris wenden, maar de SVJ heeft momenteel geen secretaris.

2- Wanneer gesteld wordt dat de SVJ in gijzeling is genomen, verwijs ik naar onder andere artikel 2 lid 3, lid 4, lid 5, lid 6, lid 7 en lid 10 handelende over het lidmaatschap van aanvragers die nu de status van aspirantleden hebben verloren. Zij mogen op basis van deze bepalingen NIET toegelaten worden omdat zij of geen contributie hebben betaald of drie maanden niet actief hebben geparticipeerd binnen de SVJ aangezien de organisatie zelfs al jaren geen activiteiten heeft ontplooid.

3- Wanneer gesteld wordt dat de SVJ in gijzeling is genomen, verwijs ik naar onder andere artikel 2 lid 8 en lid 10 van het huishoudelijk reglement waarbij in principe alle leden het stemrecht is ontnomen, omdat zij langer dan negen maanden niet hebben geparticipeerd aan activiteiten van de SVJ, omdat er langer dan deze periode geen Algemene ledenvergadering is belegd.

4- Wanneer gesteld wordt dat het huishoudelijk reglement is geschonden, verwijs ik naar artikel 8 lid 1, lid 2 en lid 3 en lid 4 waarin er duidelijke regels zijn bepaald voor besteding van de financiële middelen van de SVJ alsook de verantwoording die het bestuur elk kwartaal dient af te leggen aan de leden. Artikel 8 verplicht het bestuur om de financiële positie van de SVJ transparant te houden voor de leden met een overzichtelijke administratie. De algemene ledenvergadering heeft daarbij het laatste woord, ook als het gaat om verlening van decharge aan de penningmeester. De voordracht zal echter gedaan moeten worden door een verificatiecommissie die niet is ingevuld binnen de SVJ. Het is dus een zeer verontrustende situatie dat er de afgelopen zes jaren zonder toestemming van het hoogste orgaan, de algemene Ledenvergadering, geen verslag is uitgebracht over de financiële positie van de SVJ en wat er allemaal met de middelen gebeurt.

5- Wanneer gesteld wordt dat het huishoudelijk reglement is geschonden, verwijs ik naar artikel 7 lid 1, lid 2 en lid 3 waar duidelijk gesteld wordt dat de SVJ:
• Uiterlijk een maand na aanvang van elk verenigingsjaar de jaarlijkse algemene ledenvergadering moet worden gehouden.
• Het bestuur op deze vergadering het uit te voeren programma voor het verenigingsjaar ter goedkeuring dient voor te houden aan de algemene ledenvergadering. (Is er wel een programma?)
• Op de jaarvergadering dient het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar schriftelijk verslag uit te brengen van zijn zittingsperiode. De algemene ledenvergadering spreekt op die vergadering ook haar oordeel uit over het functioneren van het bestuur.

Zo zijn er nog een tal van infecties die de gegijzelde en in coma geslagen SVJ fataal kunnen en zullen worden.

Dan het vraagstuk over gedragsnormen
Ik heb met de ‘SVJ-voorzitter’ Wilfred Leeuwin al het een en ander besproken, maar het lijkt mij niet galant om daar specifiek op in te gaan. Een ander aspect is wel dat door de ‘SVJ-voorzitter’ de afgelopen tijd steeds weer uitspraken gedaan worden waarbij er GEEN overleg is geweest met de algemene ledenvergadering of een breed collectief van journalisten. Ik doe een beroep op de SVJ-voorzitter (demissionair?) om voortaan op persoonlijke titel uitspraken te doen zonder de SVJ daarbij te betrekken.

Het respect en de egards heb ik nog altijd voor de persoon en collega Wilfred Leeuwin. Dit neemt niet weg dat er orde op zaken gesteld moet worden binnen de SVJ, waarbij op bepaalde punten radicale maatregelen niet mogen uitblijven.
Om alle ruis weg te nemen, nog voor die ontstaat, wens ik bij voorbaat kenbaar te maken het SVJ-voorzitterschap niet te ambiëren, maar een knuppel in het hoenderhoek te gooien.

B-cham Chandralall