Evenwicht der machten allang verstoord
16 Jul, 10:28
foto


Er is in de afgelopen dagen een heleboel geschreven over de Trias Politica, als gevolg van het 'opzeggen van vertrouwen in de Procureur-Generaal' door President Bouterse. Het opzeggen van het vertrouwen heeft als reden het wangedrag van de PG.

Voor de zuiverheid van de discussie moeten de volgende punten aan de orde gesteld worden, die tot nu toe niet zijn meegenomen in de discussie:
Filosofen hebben altijd gewaarschuwd dat de macht, die niet aan controle is onderworpen, dezen die haar bezit besmet.

De scheiding der machten is geformuleerd in tijden van machtsconcentratie en misbruik daarvan, de scheiding verkleint het misbruik. Het was John Locke die voorstelde om de macht van de Staat op te splitsen in de uitvoerende en de wettelijke macht. Montesqieu heeft het idee verder uitgewerkt in zijn L`Espirit des Lois (Over de geest van de wetten), waarbij de rechterlijke macht niet als onderdeel ziet van de uitvoerende macht en deze toevoegt als de derde macht.

Trias Politica a la Suriname
Suriname is een democratisch rechtsstaat, waarvan 'de regels' staan in de Grondwet. Het is daarom van belang de Grondwet goed te bestuderen, voordat het democratische spel gespeeld wordt.
Een korte samenvatting over de verstoring van het evenwicht der machten:
1. Er is in 2012 amnestie verleend aan de verdachten in 8-decemberstrafproces door DNA, door de amnestiewet van 1992 te corrigeren. Op 11 mei 2012 had de Krijgsraad beslist dat de vervolging wordt geschorst, totdat de rechtsvraag beantwoord zou zijn of hier sprake is van inmenging in een zaak die bij de rechter aanhangig is gemaakt.
2. In juni 2016 verklaart de Krijgsraad de gewijzigde amnestiewet niet van toepassing. De Krijgsraad vindt dat vier jaren meer dan genoeg zijn geweest om de rechtsvraag over inmenging beantwoord te krijgen door het Constitutioneel Hof.
De volgende artikelen in de vigerende Grondwet is door de Krijgsraad niet in acht genomen en daardoor is het evenwicht tussen machten en de maatschappelijke rust is verstoord:

Artikel 52 lid 1 De politieke macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend in overeenstemming met de Grondwet.

Artikel 55 1. De Nationale Assemblee vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de SOEVEREINE WIL van de NATIE tot uitdrukking.
2. De Nationale Assemblee is het hoogste orgaan van de Staat Suriname.

Artikel 144 Grondwet
Er is een Constitutioneel Hof, zijnde een onafhankelijk orgaan, dat gevormd wordt door de voorzitter, de vicevoorzitter en drie leden, die – evenals de drie plaatsvervangende leden – voor een periode van vijf jaren op voordracht van De Nationale Assemblee door de President worden benoemd.

Gelet op het bovenstaande moeten de volgende vragen beantwoord worden:
• Was op 10 juni 2016 het evenwicht tussen de drie machten verstoord?
• Kan de rechterlijke macht een beslissing van het hoogste orgaan EN DE WIL VAN HET VOLK negeren?
• Gaat de rechterlijke macht bepalen hoe snel het hoogste orgaan, De Nationale Assemblee, moet werken m.b.t. het Constitutioneel Hof?

Zoals Montesqieu heeft benadrukt, is de rechterlijke macht geen politieke macht. Het was dezelfde rechter Valstein-Montnor die van de case Alibux een politiek case heeft gemaakt, waarbij de mensenrechtencommissie van de OAS tot de conclusie is gekomen dat Alibux geen eerlijk proces heeft gehad.
• Waar waren de mensenrechtenactivisten toen?
• Is zij daarom benoemd geworden om de politieke tegenstander Bouterse middels een oneerlijk proces te berechten?

De waarschuwing van de oude filosofen is uitgekomen in onze jonge democratie, waarbij de bezitters van de macht zonder controle, dezen heeft besmet haar bezit.
Het parlement, moet als hoogste orgaan van Staat, het evenwicht doen herstellen. Helaas, laat het parlement, ondanks de sterke leiding, niets van zich horen m.b.t. de verstoring van het evenwicht tussen de machten.


Aroon Samjhawan

Bronnen:
- http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/28604588/advocaten:-bouterse-kan-baas-om-niet-ontslaan
- http://oll.libertyfund.org/pages/montesquieu-and-the-separation-of-powers
- http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/9374