Overheid komt haar verplichting na; wij verzaken ons Recht
16 Feb 2017, 08:23
foto


Burgers willen de hoorzittingen in de verschillende bestuursressorten niet meer optimaal bezoeken. Volgens hen is het elke keer weer een herhaling van zaken die bij eerdere hoorzittingen reeds aan de orde zijn gesteld. Anderen vinden dat er een geringe uitvoeringscapaciteit is van overheidstaken. Volgens hen, is daarnaast ook gebleken dat veel van de prioriteitsmaatregelen welke zij noemen, onder het beheer vallen van andere ministeries, dan onder Regionale Ontwikkeling, die de eigenlijke organisator is van de hoorzittingen. Dus weigeren zij de hoorzittingen te bezoeken en ontlopen daarmee ook hun recht voor participatie in het overheidsbeleid.

Geen invulling geven aan de oproep van de overheid voor participatie aan de hoorzitting, betekent niet deelnemen aan de opstelling van een beleidsplan voor de ontwikkeling van de eigen woonomgeving. De hoorzitting is een van de weinige mogelijkheden om zelf te bepalen wat en hoe de overheid ontwikkeling moet brengen in een bepaald gebied. Met de participatie van de burger, worden ontwikkelingskansen ondersteund en kan transparant, sneller en beter ingespeeld worden op problemen, een garantie voor 'Good Governance'.

Een hoorzitting heeft een wettelijke basis. De Wet Regionale Organen (WRO), de Interimwet financiële decentralisatie en de Grondwet verplichten de overheid en andere bestuurs- en politieke organen om elk jaar een ontmoeting te organiseren tussen bestuur en burgers, zodat de raadgevende stem van de burgers meegenomen kan worden in districtsbesluiten. Ressort- en districtsraden worden verantwoordelijk gesteld om de problemen van het volk aan te horen en vast te leggen in een ressort- en districtsplan, waar later beleid van wordt gemaakt.

Het mag nimmer zover komen dat burgers niet meer bepalen wat het overheidsbeleid moet zijn. Burgers mogen niet moe worden om hun problemen steeds weer kenbaar te maken, want het moet uiteindelijk ook vastgelegd blijven als beleidsprioriteit in de overheidsagenda tot het moment waarop het daadwerkelijk is of kan worden gerealiseerd. Geen participatie aan hoorzittingen, betekent geen districtsplan en begroting, dus ook geen beleid en ontwikkeling .
Het is belangrijk om te weten dat de hoorzittting, één der bronnen is van een gedecentraliseerde overheid.

Marvin Moesan
Coördinator Burger Informatie Centrum (BIC) Para