Achturige werkdag door strijd afgedwongen
01 May 2013, 06:00
foto
Minister Michael Miskin (foto: ATM)


De achturige werkdag is ontstaan door strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering. Deze achturige werkdag heeft gezorgd voor een evenredige etmaalverdeling en verruiming dan wel verkorten daarvan zal een weloverwogen besluit moeten zijn.

Dit zegt minister Michael Miskin (Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu) in zijn officiële toespraak. Hij merkt op dat op 1 mei in Suriname en in nog veel andere landen de Dag van de Arbeid oftewel Arbeidersdag wordt gevierd. Traditioneel is ATM belast met arbeidsaangelegenheden zoals, arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en arbeidsmarktvraagstukken.

Basisvoorwaarden

Om goede arbeidsverhoudingen te waarborgen, is het van belang dat de werkarmen van het ministerie goed zijn bemenst. Om naar behoren te kunnen functioneren moeten deze uitgerust zijn met onder andere wetgeving. Vanuit die optiek zijn enkele wetsproducten in behandeling in het Arbeidsadviescollege. Ze zijn in een afrondende fase en zullen dit jaar nog aan de raad van ministers voor verdere behandeling worden aangeboden. De conceptwet 'Minimumloon', moet zorgen voor het ontvangen van een menswaardig loon voor geleverde arbeid.

Ook het Decent Work Programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), beoogt: menswaardige arbeid onder menswaardige omstandigheden voor elke werknemer. Dit moet mede resulteren in loon voor een menswaardig bestaan.
De problematiek van de 'contractors’ heeft de nodige aandacht van het ministerie, deelde Miskin mee. De conceptwet 'het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door Intermediairs' is ter bespreking in het Arbeids Adviescollege (AAC) aangeboden. Deze conceptwet behandelt het reguleren van het uitzendwezen in Suriname.

Contractarbeid
In het concept 'Nieuw Burgerlijk Wetboek' zijn er bepalingen opgenomen die verder de situatie rond ‘contractarbeid’ op het juiste spoor moet brengen, zodat voor deze groep werknemers meer zekerheden worden ingebouwd.
Als lid van de ILO zal Suriname ook dit jaar weer vertegenwoordigd zijn op de Internationale Arbeidsconferentie (ILC), waar op wereldniveau verder van gedachten zal worden gewisseld om arbeidsverhoudingen zo menswaardig mogelijk te doen geschieden. Hierbij zal Suriname worden vertegenwoordigd door een tripartiete samenstelling te weten, vertegenwoordigers van het ministerie van ATM. een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger van de vakbeweging.

Het tot stand brengen van wetgeving om arbeiders te verzekeren van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden brengt met zich mee dat er ook een goede controle op de naleving van die wetten zal moeten zijn. De Arbeidsinspectie die belast is met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen over arbeidsaangelegenheden, zal verder versterkt worden door het aantrekken van kader en door het opzetten van de nodige trainingen om bedoeld kader te voorzien van ‘tools’ om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Groei arbeidsplaatsen

Het is van belang om in verband met de 'Dag van de Arbeid' ook even stil te staan bij de ontwikkelingen die zich voordoen op onze arbeidsmarkt. Miskin deelt mee dat de werkgelegenheid zich reeds geruime tijd positief ontwikkelt. Er is sprake van groei van het aantal arbeidsplaatsen, toename van het aantal werkzame personen en over de werkloosheid kan worden opgemerkt dat deze binnen beheersbare proporties is. Deze positieve ontwikkelingen zijn voornamelijk ingegeven door de gunstige economische omstandigheden en stijgende economische bedrijvigheid in ons land.

ATM zal zich blijven inzetten om werknemers en werkgevers optimaal te ondersteunen in het creëren van menswaardig werk onder menswaardige omstandigheden. De bewindsman roept op tot solidariteit onder werkers, werkgevers en hun respectieve organisaties, zodat de werkende klasse als een sterke factor in de ontwikkeling van Suriname weerstand kan bieden aan ontwikkelingen die van buiten af, op ons afkomen, stelde minister Miskin.