Als ik minister van RGB word,... (ingezonden)
26 Feb 2013, 22:30
foto


Grond heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het bestaan van de mensheid. Oorlogen zijn gevoerd om grond. Zelfs de Bijbel geeft het belang van grond aan. Genesis 3:19 “in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”.
Zonder grond is het onmogelijk een menswaardig bestand te leiden. Ook Suriname vormt op dit gebied geen uitzondering. Dagelijks worden wij geconfronteerd met het geklaag van burgers die jaren wachten op een stukje grond. Terwijl Suriname beschikt over voldoende grond voor iedereen. Maar, waarom is het zo moeilijk aan een stukje grond te komen?. En waarom gaan mensen over tot occupatie. Om het probleem te begrijpen c.q. oplossen zijn de volgende vragen van eminent belang:
1. Van waar komen de occupenten?
2. Waar woonden ze voorheen?
3. Hoe transparant is het gronduitgifte beleid?
4. Hoe lang moet de gewone burger wachten op een stukje grond?

Niet uit de lucht gevallen
De occupenten zijn niet uit de lucht gevallen dus hebben ze eerder ergens gewoond. Een goed onderzoek zal uitwijzen dat heel wat van die gasten al een huis/perceel heeft of eerder al heeft geoccupeerd. En zij maken het moeilijk voor degenen die werkelijk een probleem hebben. Ook het feit dat zij slachtoffer zijn geworden van de binnenlandse oorlog trek ik in twijfel. Velen uit deze groep weten niet eens waar Moengo is. Wat de mens drijft tot occupatie is dat, terwijl een gewone burger jarenlang moet wachten op een stukje grond, het een selecte groep lukt binnen een maand. En dat wekt frustratie, machteloosheid en ongeloof dat je ooit aan een stukje grond zal komen.

Laat mij direct aangeven dat ondergetekende tegen elke vorm onrechtmatige toe-eigening van andermans goed is. Ook mensen die oproepen tot occupatie betreur ik. Maar als je lang wacht en met lede ogen toeziet hoe een andere die na jou een aanvraag doet en grote lappen grond krijgt, dan wordt de verleiding groot om niet te occuperen.
Om het occupatieprobleem op te lossen zijn mijns inziens de volgende maatregelen nodig:
• gronduitgifte beleid transparant maken;
• Bouwrijpe kavels uitgeven aan minder draagkrachtige voor zelfbouw met
ondersteuning van de overheid;
• Agressieve aanpak van het huizenbouwproject.

Dus regering c.q. minister, het occupatie-probleem is wel op te lossen, maar de wil moet aanwezig zijn.

Robby Amain

Saturday 23 June
Friday 22 June