Kennis, gezondheid en welvaart rode draad 'Vision 2030'
20 Jan 2013, 16:00
foto


Een gezonde en goed ontwikkelde samenleving met behoorlijke toekomstperspectieven is de centrale doelstelling voor een nieuwe Surinaamse lange termijn visie. Op de ‘Vison 2030 conferentie’ zaterdag van de VHP is vastgelegd dat alle inleiders in lijn met president Desi Bouterse menselijke en economische ontwikkeling als eindpunt vaststellen.

Alle andere middelen behoren in dienst van dit doel te zijn. Onderwijs en volksgezondheid zijn de meest bepalende factoren om dit doel te halen. Niet alleen behoud daarvan maar vernieuwing en dekolonisering van het onderwijs zijn belangrijk. De politiek krijgt vooralsnog geen eerste rol in het vastleggen van die lange termijn visie, maar de wetenschap.

Strijdbijl begraven
Overigens moet de politiek vriendelijker van aard worden. Na een verkiezingsstrijd moet de strijdbijl worden begraven. “Na de verkiezingen zijn er geen verliezers, maar is er een winnaar en zijn we met z’n allen winnaars van een democratisch proces”, concludeerde rapporteur Stanley Ragoebarsing aan het eind van de conferentie. Er zal een mindshift moeten plaatsvinden dat politiek bestuurlijke organen er niet bestaan voor de partij of slechts enkele personen, maar dat die in dienst staan om de doelen van de lange termijn visie voor de samenleving na te streven.

Een van de conclusies is overigens dat veel sectoren en vooral het onderwijs en de volksgezondheid gedepolitiseerd en gedekoloniseerd moeten orden. Dit geldt ook voor het toewijzen van commissies in het overheidsapparaat, zoals raden van commissarissen. De politiek zou die personen wel kunnen aanwijzen, maar dan moeten het wel ter zake deskundigen zijn.

Versnelde ontwikkeling
In de conclusies is opgenomen dat het halen van de millennium ontwikkelingsdoelen een minor doel is van een tweesporenbeleid. Het halen van de doelen met tegelijkertijd het spoor volgen van een versnelde ontwikkeling, waarbij van andere landen wordt geleerd hoe die dubbele agenda uit te voeren. De lange termijn visie zal de basis moeten blijven voor de ontwikkeling, Daar mag niet van worden afgeweken, maar moet het openstaan voor innovaties, terwijl andersdenkenden niet mogen worden uitgesloten en beschouwd worden als ‘outcast’ om daar een bijdrage aan te leveren. Dit geldt ook voor de ontwikkelingsgebieden Sipaliwini en Brokopondo, die een directe positie moeten krijgen via de ministeries van Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling. Een nieuwe hoofdstad voor Suriname en bestuurscentrum behoren eveneens tot de aanbevelingen.

Als belangrijke aandachtspunten in het proces van visie ontwikkeling is vastgelegd dat het naast een plan ook gaat om geld en waar dat vandaan moet komen. Tegelijkertijd is even belangrijk het aspect van moraal, ethiek en integriteit. Het plan moet voldoende draagvlak hebben van de gemeenschap. Niet alleen wetenschap en politiek maar ook de private sector, niet gouvernementele organisatie en andere maatschappelijke groepen moeten betrokken worden. Geconstateerd is dat Suriname al sinds de jaren zeventig beschikt over een goed Planbureau, dat kan versterkt meteen worden ingezet het plan verder uit te werken.

Investeren in duurzame sector
Voor wat betreft de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen zijn de elf sprekers en de aanwezigen op de conferentie het over eens dat er meer geïnvesteerd moet worden in de duurzame sectoren, terwijl de mijnbouwsector verder en duurzamer ontwikkeld moet worden. Vanuit Staatsolie is aandacht gevraagd voor het gevaar dat de mijnbouwsector door de hoge lonen die daar betaald worden een bedreiging wordt voor andere sectoren. Die sector trekt alle goede krachten uit de andere sectoren. Er is op de conferentie indringend aandacht gevraagd voor het milieu en het in stand houden van de natuur, die beide worden gezien als belangrijke ontwikkelingsbronnen.

Aan de 2030 vision-conferentie hebben 325 personen meegedaan. Volgens Ragoebarsing en dagvoorzitter Urmilla Joella, is dat honderd procent boven de verwachting; dus zeer geslaagd. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt zich ervan bewust te zijn dat de eendaagse conferentie niet voldoende is om meteen al het plan geformuleerd te krijgen. Veel zaken moeten verder worden uitgewerkt. Wel is het belangrijk dat de politiek zich conformeert aan het plan. De conclusies en aanbevelingen van de conferentie zullen dan ook aan de regering en De Nationale Assemblee worden aangeboden. De VHP ziet graag dat dit tot wet wordt verheven. Succes komt niet vanzelf, de geschiedenis is een waardevolle bron, samenwerking van vooral politieke partijen, bij de doelen van het plan blijven en het niet laten ontsporen”, concludeerde Ragoebarsing.

Saturday 23 June
Friday 22 June