Huurders bedrijfsunits Kersten behoefden niet te ontruimen
07 Jan 2013, 06:00
foto
De muziekshop in de Kerstenmall bezig met de ontruiming afgelopen weekend. (Foto: Raoul Lith)


(Aangeboden)

De advocaat van een aantal huurders in het Kersten-gebouw mr. Irwin Kanhai beweert in Starnieuws van 5 januari jl. dat toen hij werd ingeschakeld het te laat was om de zaak te kunnen redden. Deze stelling bevreemdt mij in hoge mate aangezien hij de huurders had kunnen adviseren het gebouw niet te ontruimen en te verlaten. Aangezien het ook in Suriname verboden is om eigenrichting toe te passen zou het vervolgens op de weg van Kersten als eigenaar van het gebouw hebben gelegen om een kort geding tegen de weigerachtige huurders op te starten teneinde middels een ontruimingsvonnis toestemming van de kortgedingrechter te verkrijgen om de ontruiming desnoods met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen.

Voorts is in een kort geding procedure van doorslaggevend belang dat juist Kersten op haar beurt zou moeten aantonen respectievelijk aannemelijk zou dat zij een spoedeisend belang heeft bij onverwijlde ontruiming, en dat juist dat spoedeisend belang ontbreekt mijns inziens zijdens Kersten. In het betreffende kort geding zou mr. Kanhai dan hebben kunnen aanvoeren dat op grond van derdenwerking van de tussen Kersten en Siemah Construction NV gesloten overeenkomst op Kersten een zorgplicht jegens de huurders rust.

Deze zorgplicht vloeit met name voort uit het feit dat Kersten jarenlang feitelijk en nauw met Siemah heeft samengewerkt ter zake de exploitatie van het Kersten-gebouw en daardoor een wezenlijke schakel in de onderhavige verhuurconstructie is gaan vormen. Uit de zorgplicht volgt dat Kersten de huurders een redelijke termijn behoorde te gunnen om hun unit te ontruimen waarbij met name rekening gehouden zou moeten worden met de aard en omvang van de door de huurders te lijden schade. In het kort geding dat Kersten had moeten opstarten had mr. Kanhai derhalve kunnen aanvoeren dat Kersten door het verzaken van de in acht nemen zorgplicht een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Kortom: Kersten liep geen gelopen race!

Afsluitend merk ik op dat de overwegingen van de kort gedingrechter niet bekend zijn zodat het op dit moment onmogelijk is om vast te stellen of de kort gedingrechter een juiste en evenwichtige belangenafweging gemaakt heeft.

mr. O.H.A. Mo-Ajok
advocaat te Amsterdam